I en perfekt värld skulle alla aktiebolag ha koll på var deras aktiebok är och se till att den är uppdaterad men så funkar det sällan i verkligheten. Oftast är det rätt rörigt och företagen kan ha svårt att hålla ordning på allt det där, vilket kan ställa till det både administrativt och juridiskt.

Vad är en aktiebok?

Aktieboken är ett register över vilka som ägt och äger aktierna i ett aktiebolag, aktier kan ägas av både privatpersoner eller juridiska personer. I alla aktiebolag ska det finnas en aktiebok.

Vad fyller aktieboken för ändamål?
 • Aktieboken ska ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter i bolaget. 
 • Aktieboken ska ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. 
När ska en aktiebok upprättas?

Så snart samtliga stiftare har undertecknat den stiftelseurkunden (som är den handling som visar att beslut tagits att starta bolaget).

Vems är ansvaret?

Styrelsen har ett straffsanktionerat ansvar att se till att aktieboken upprättas, att ändringar förs in och att den arkiveras. Styrelsen kan ge någon annan i uppgift att förvalta aktieboken men är ändå ytterst ansvarig för att den administreras i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Vilka har rätt att ta del av en aktiebok?

Vem som helst har rätt att gå till vilket svenskt aktiebolag de önskar och be att få ta del av dess aktiebok (med undantag för avstämningsbolag). 

Det finns ingen särskild tidsfrist från det att någon framställer en önskan att få ta del av aktieboken till dess att bolaget tillhandahåller aktieboken eller utskriften men bolaget bör utgå ifrån att det ska vara så snart som det är praktiskt möjligt.

Vad ska en aktiebok innehålla?

En aktiebok ska innehålla:

 • Bolagets företagsnamn och organisationsnummer.
 • Nummer – Varje akties nummer. 
 • Uppgifter om ägare – Aktieägarnas namn, personnummer/organisationsnummer/annat identifieringsnummer och postadress. 
 • Datum – När ägarna infördes.  
 • Om aktiebrev utfärdats.
 • I förekommande fall även aktieslag (exempelvis A- och B-aktier) och förbehåll (exempelvis hembudsförbehåll).

Aktierna ska tas upp i nummerföljd.

Hur länge ska aktieboken arkiveras?

Aktieboken ska bevaras minst tio år efter det att bolaget upplösts och det är styrelsen, eller, i förekommande fall, likvidator eller konkursförvaltare som har ansvaret för dess arkivering.

En aktiebok som förs i bunden form, lösblads-, kortsystem eller liknande, ska bevaras i sin ursprungliga form. Det innebär att alla förändringar i aktieboken måste finnas kvar under bolagets hela existens och ytterligare tio år.

Övergår aktieboken från att vara i bunden form till att föras med automatisk databehandling så behöver bolaget enbart spara den gamla aktieboken, lösblads- eller kortsystemet i 10 år sedan man fört över den i elektronisk form.  

behöver du hjälp med aktieboken?

Har aktieboken aldrig upprättats, kommit bort eller om den inte överensstämmer med verkligheten kan vi hjälpa er.

Vi hjälper dig med:
 • Upprättande av aktiebok – När det aldrig funnits en aktiebok i bolaget. 
 • Uppdatering av aktiebok – När överlåtelse eller förändring skett.
 • Rekonstruktion av aktiebok – När bolagets aktiebok kommit bort.