Aktiebok

Vi hjälper till med upprättande, rekonstruktion och korrigering/uppdatering av aktieboken i privata aktiebolag.  

Pris från 975:-

Regler om aktiebok

(För bolag som inte är avstämningsbolag)

I alla aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och vem som äger dem. Den ska upprättas så fort alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. 

I aktieboken ska det genast antecknas när en aktie har bytt ägare eller när det har skett andra förändringar som påverkar innehållet. Det är bolagets styrelse som har ansvaret för att aktieboken upprättas, att ändringar antecknas och att den arkiveras. 

Aktiebokens ändamål är att ligga till grund för utövandet av aktieägarens rättigheter mot bolaget och som underlag för ägarförhållandena. Den är offentlig och ska finnas tillgänglig hos bolaget för vem som helst som vill ta del av den.

Har aktieboken aldrig upprättats, kommit bort eller om den inte överensstämmer med verkligheten kan vi hjälpa er.

Frågor? Kontakta mig!

Frida Melander Vängbo