Beställningsformulär – Fusion förening

Fusion förening
  • Kontaktperson
  • Typ av fusion
  • Övertagande förening
  • Överlåtande bolag/förening
  • Revisor
  • Övrig information

Kontaktperson


Typ av fusion


Fusion genom absorption


Övertagande förening

Den förening som blir kvar när fusionen är registrerad.

 

Fusion helägt dotterbolag


Moderförening (övertagande förening)

Den förening som blir kvar när fusionen är registrerad.

 

Överlåtande förening

Den förening som upplöses när fusionen är registrerad.

 

Dotterbolag (överlåtande bolag)

Det bolag som upplöses när fusionen är registrerad.

 

Revisor

Är obligatoriskt även om bolaget/föreningen inte har utsett en revisor.

 

Övrig information