Avgåenderedovisning

person in orange long sleeve shirt writing on white paper

När bolaget trätt i likvidation ska styrelsen lämna en redovisning för tiden från sista ordinarie bokslut framtill dess att likvidator förordnats. Det är en spridd missuppfattning att denna redovisning ska sträcka sig fram tills bolaget trätt i likvidation. Detta är felaktigt – redovisningen ska sträcka sig fram till dess likvidatorn utsetts. Denna redovisning ska denna i princip upprättas på samma sätt som en årsredovisning. Redovisningen brukar i dagligt tal kallas avgåenderedovisning, avgångsredovisning eller interimsredovisning.

Rör det sig inte om bolagets första räkenskapsår ska även jämförelsesiffror för föregående räkenskapsår tas med. Eventuell koncernredovisning behöver inte tas in i avgåenderedovisningen.

Styrelsen ska inte föreslå någon disposition av balanserade vinstmedel och årets resultat i avgåenderedovisningen, då denna inte är en årsredovisning.

I FAR:s uttalande RevU2, Revisors rapportering i samband med likvidation av aktiebolag beträffande revisionsberättelsens utformning i avgåenderedovisningen, kallas avgåenderedovisningen för ”redovisning enligt 25 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen”. Till skillnad från en vanlig revisionsberättelse saknar revisionsberättelsen både uttalande om att tillstyrka att balans- och resultaträkningen fastställs samt uttalande om resultatdisposition. Däremot behandlar revisionsberättelsen ett uttalande om revisorerna tillstyrker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

I de fall likvidator utses i början av ett räkenskapsår och där årsredovisningen för föregående år eller tidigare år ännu inte behandlats på den ordinarie bolagsstämman ska styrelsen även upprätta årsredovisning för dessa perioder. I en sådan årsredovisning däremot, ska revisorerna även uttala sig om de tillstyrker att balans- och resultaträkningen fastställs och om revisorerna tillstyrker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. I årsredovisningen för tidigare perioder ska även ett förslag till vinstdisposition finnas och de ska ges in till Bolagsverket eftersom de utgör en vanlig årsredovisning.

Avgåenderedovisningen ska behandlas på en bolagsstämma. Denna bolagsstämma behöver endast fatta beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Till skillnad från en vanlig årsstämma behöver inte stämman fatta beslut om att tillstyrka att balans- och resultaträkningen fastställs eller fastställa resultatdispositionen. Ska även årsredovisningar för tidigare räkenskapsår behandlas på samma stämma, åligger det dock stämman att fatta beslut om att av- eller tillstyrka att balans- och resultaträkningen fastställs samt att fastställa resultatdispositionen för dessa årsredovisningar.

Avgåenderedovisningen behöver inte ges in till Bolagsverket för offentliggörande. Skyldigheten att offentliggöra en årsredovisning styrs av bokföringslagen och där ingår inte avgåenderedovisningen. Avgåenderedovisningens period ingår i likvidatorns första årsredovisning varför denna ändå indirekt blir offentliggjord.

Ger du in avgåenderedovisningen till Bolagsverket blir den offentliggjord, trots att det alltså inte finns ett sådant krav.

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)